Mother Tongue

woon_yoke
Woon Yoke Fun (Mrs Tan)
Designation: HOD / MTL
Specialisation: Chinese
Email: woon_yoke_fun @moe.edu.sg
cai
Cai Yifei (Mr)
Designation: LH / MTL
Specialisation: Chinese
Email: cai_yifei @moe.edu.sg
dassiah
Dassiah Victor John (Mr)
Designation: ST / Tamil Language
Specialisation: Tamil
Email: dassiah_victor_john @moe.edu.sg
teo_chwee
Teo Chwee Hock (Mr)
Designation: ST / Chinese Language
Specialisation: Chinese
Email: teo_chwee_hock @moe.edu.sg
artina
Artina Selamat (Mdm)
Designation: Teacher
Specialisation: Malay
Email: artina_selamat @moe.edu.sg
KuKitYin
Ku Kit Yin (Ms)
Designation: Teacher
Specialisation: Chinese
Email: ku_kit_yin @moe.edu.sg
huaizu
Lin Huaizu (Mr)
Designation: Teacher
Specialisation: Chinese
Email: lin_huaizu @moe.edu.sg
lin_qiao
Lin Qiao (Ms)
Designation: Teacher
Specialisation: Chinese
Email: lin_qiao@moe.edu.sg
mazalan
Mazalan B Ajan (Mr)
Designation: Teacher
Specialisation: Malay
Email: mazalan_ajan @moe.edu.sg
yeo_gim
Yeo Gim Sng (Mr)
Designation: Teacher
Specialisation: Chinese
Email: yeo_gim_sng @moe.edu.sg
jianli
Zhang Jianli (Mdm)
Designation: Teacher
Specialisation: Chinese
Email: zhang_jianli @moe.edu.sg
ZhangJianping
Zhang Jianping (Mr)
Designation: Teacher
Specialisation: Chinese
Email: zhang_jian_ping @moe.edu.sg
lanhua
Guo Lanhua (Mdm)
Designation: Teacher
Specialisation: Chinese
Email: guo_lanhua @moe.edu.sg
ChaiYenFong
Chai Yen Fong (Ms)
Designation: Teacher
Specialisation: Chinese
Email: chai_yen_fong @moe.edu.sg
han_pei
Han Pei Tzu (Ms)
Designation: Teacher
Specialisation: Chinese
Email: Han_Pei_Tzu@moe.edu.sg