Mother Tongue

Ms Lin QiaoDr Mao Yong QingMr Dassiah Victor JohnMr Teo Chwee Hock
Lin Qiao (Ms)
HOD/MTL (Ag)
lin_qiao@moe.edu.sg
Mao Yong Qing (Dr)
Senior Teacher 
mao_yong_qing@moe.edu.sg
Dassiah Victor John (Mr)
Senior Teacher
dassiah_victor_john
@moe.edu.sg
Teo Chwee Hock (Mr)
Senior Teacher

teo_chwee_hock
@moe.edu.sg
Ms Ng yi tingMdm Artina Binte SelamatMs Iryianna Binte AhmadMdm Guo Lanhua
Ng Yi Ting (Ms)
Teacher
yi_ting_ng@moe.edu.sg
Artina Bte Selamat (Mdm)
Teacher
artina_selamat
@moe.edu.sg
Iryianna Binte Ahmad (Ms)
Teacher
iryianna_ahmad
@moe.edu.sg
Guo Lan Hua (Mdm)
Teacher
guo_lanhua
@moe.edu.sg
Mr Zhang JianpingMr Lin HuaizuMr Mathiyalagan So Sankaran (2)Mdm Zhang Jianli
Zhang Jianping (Mr)
Teacher
zhang_jian_ping
@moe.edu.sg
Lin Huaizu (Mr)
Teacher
lin_huaizu
@moe.edu.sg
Mathiyalagan s/o Sankaran
 Teacher
mathiyalagan_
sankaran
@moe.edu.sg
Zhang Jianli (Mdm)
Teacher
zhang_jianli
@moe.edu.sg
Ms Huang ShanMr Shahul Hameed M M  
Huang Shan (Ms)
Teacher
huang_shan
@moe.edu.sg

Shahul Hameed (Mr)
Teacher shah_mohamed@moe.edu.sg